Get Adobe Flash player
Home VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA VZN o určení výšky úhrady v školách a šk.zariadeniach

OBEC KAMEŇANY, Kameňany č. 6, 049 62  KAMEŇANY

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE

OBCE  KAMEŇANY 

 

 

O  URČENÍ  VÝŠKY  PRÍSPEVKU  NA  ČIASTOČNÚ  ÚHRADU  NÁKLADOV  V ŠKOLÁCH  A  ŠKOLSKÝCH  ZARIADENIACH

 

 

 

Prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom dňa

Toto seo services všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kameňany v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov      a v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameňany 

 

Článok I.

Účel a predmet

 

1.  Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie:

     a) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej 

         pôsobnosti Obce Kameňany v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

         (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     b) postupu pri odpustení príspevku pre žiakov v hmotnej núdzi v zmysle zákona NR SR č. 599/2003  

          Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších        

          predpisov.

 

 2. VZN aplikuje ustanovenie zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ukladá zriaďovateľovi škôl a školských zariadení

     stanoviť výšku príspevku.       

 

Článok II.

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach

 

Príspevky v školách a školských zariadeniach upravené v tomto VZN zahŕňajú:

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

 

Článok III.

Podrobnosti o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kameňany

 

1. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej

    škole

 

1) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu

     nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne na jedno dieťa, najviac však 15% sumy

     životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona NR SR č. 601/2003 Z. z.

     o životnom minime v znení neskorších predpisov.    

 

2) Obec Kameňany v zmysle § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 seo tips Z. z. o výchove a vzdelávaní

    (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku príspevku na čiastočnú

    úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole:

  •     pre zákonného zástupcu žiaka 3,50 EUR mesačne.

 

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je pobera-

         teľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke,

    c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

    d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

         kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.  

 

4) Nárok na odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré túto zmenu

    odôvodňujú.

 

5) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o odpustení príspevku zákonný zástupca dieťaťa

    musí túto skutočnosť oznámiť riaditeľke materskej školy.

 

2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

1) Školská jedálen pri materskej škole poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov,

     ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových   

     kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 

2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na úhradu nákla-

     dov za stravovanie v školskej jedálni a určiť podmienky platenia tohto príspevku.

 

 3) Obec Kameňany v zmysle § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

     (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku príspevku na nákup

     potravín v školskej interest calculator loan jedálni podľa vekových kategórií stravníkov takto:

 

a)          Materská škola                                   Desiata          Obed          Olovrant          Spolu          

     (stravníci od 2 – 6 rokov)                        0,26 EUR      0,53 EUR      0,16 EUR       0,96 EUR

 

b)          Základná škola                                    Desiata         Obed           Olovrant          Spolu

     (stravníci od 6 do 11 rokov)                      0,- EUR        0,89 EUR       0,- EUR          0,89 EUR

                                                                                                                         

4) Príspevok na stravovanie detí v hmotnej núdzi uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka

    takto:

  • materská škola: desiata 0,03 EUR, obed 0,03 EUR, olovrant 0,03 EUR
  • základná škola:  obed 0,03 EUR

 

5) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok v hotovosti do poklad-       

    ne materskej alebo základnej školy, a to mesačne vopred najneskôr do 15 dní príslušného mesiaca.

        

6) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť vopred local seo services príslušnému učiteľovi alebo vedúcej škol-

     skej jedálne. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.

 

3. Určenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

 

1) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu

    nákladov na činnosť školského klubu detí zriadeného obcou mesačne najviac však 15% sumy život-

    ného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona NR SR č. 601/2003 Z. z. 

    o životnom minime v znení internet marketing services neskorších predpisov.

 

2) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole  

    nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich    

    prípravu na vyučovanie a na rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

 

3) Obec Kameňany v zmysle § 114 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

     (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku príspevku na čiastočnú

     úhradu nákladov na student loan calculator činnosť školského klubu detí takto:

  • pre zákonného zástupcu žiaka 0,66 EUR mesačne.

 

 

Článok IV.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:

    a) Obecné zastupiteľstvo

    b) Hlavný kontrolór obce

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonanť iba dodatkom schvále-   

    ným uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Kameňany.

3. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Kameňany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v   

    Kameňanoch dňa

4. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 

    Obce Kameňany č. 2/2009 zo dňa 22.12.2008.

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom

 

 

V Kameňanoch, dňa

 

 Ing. plaza hotel new york Mária Zuzindláková

starostka obce

 

Kalendár menný


Včera : Dobroslav
Dnes : Kristína
Zajtra : Nataša
Január 2018
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Počasie

Počasie Kameňany - Svieti.com

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného zastupiteľstva?