Get Adobe Flash player
Home VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do šk.dochádzky

OBEC KAMEŇANY, Kameňany č. 6, 049 62  KAMEŇANY

 

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE

OBCE  KAMEŇANY

 

O  URČENÍ  MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE,
KTOREJ ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC KAMEŇANY

 

 

 

 

 

Schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č.

Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kameňany,

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kameňany v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 20 ods 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

(1) Obec professional seo services Kameňany je zriaďovateľom základnej školy: Základná škola Kameňany, Kameňany č. 8.

(2) Povinná školská dochádzka sa plní v tejto základnej škole podľa školského zákona. 

(3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie

      povinnej školskej dochádzky.

 

 

Článok II.

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej loan payment calculator školskej dochádzky

      v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý spain hotels pobyt, ak zákonný zástupca pre

      svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch: od 15. januára do 15. februára roka,

      ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochá- 

      dzku.

(3) Zápis sa vykoná v Základnej škole Kameňany, Kameňany č. 7 počas pracovných dní určených

      riaditeľkou školy v čase od 13.00 hod do 15.00 hod v miestnosti určenej riaditeľkou školy.

(4) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:

      a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

      b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

 

Článok III.

Sankcia

 

(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených poviností zákonných zástupcov dieťaťa

      a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 10 000,- Sk (331,94 EUR) v prípade, že zákonný zástupca

      dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

 

 

Článok IV.

Spoločné york hotels a záverečné ustanovenia

 

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonanť iba dodatkom schvále-   

      ným uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Kameňany.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce

      Kameňany č. 33/2008 zo refused credit dňa 13.11.2008 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kameňany, 29. novembra 2008.       

 

 

 

 

 

V Kameňanoch,

 

 

internet marketing services Ing. Mária Zuzindláková

starostka obce

 

Kalendár menný


Včera : Filip
Dnes : Bartolomej
Zajtra : Ľudovít
August 2019
PUSŠPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Počasie

Počasie Kameňany - Svieti.com

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného seo company zastupiteľstva?