Get Adobe Flash player
Home VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA VZN o stanovení podm. prenájmu obecných náj.bytov

 

OBEC KAMEŇANY, Kameňany č. 6, 049 62  KAMEŇANY

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE

OBCE  KAMEŇANY  č. 1/2008

 

 

O STANOVENÍ  PODMIENOK  PRENAJÍMANIA  OBECNÝCH  NÁJOMNÝCH BYTOV 

 

 

Schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 19a/2008  zo dňa 25.04.2008

Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kameňany

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kameňany v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 5 Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra č.  V-1/2006 v znení Výnosu z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania vydáva

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008

o stanovení podmienok prenajímania obecných nájomných bytov

 

 

Článok I.

Charakter bytu v obytnom dome

 

1. Obec Kameňany môže v obytnom dome prenechať do professional seo services nájmu nájomné byty výlučne za podmienok ustanovených v tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“). Predmetné byty majú chrakter sociálnych bytov.

2. Jednotlivé byty v obytnom dome sa nemôžu odpredať a to ani jednotlivo, ani celý obytný dom do 30 rokov (slovom: tridsať rokov) odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na obytný dom.

 

 

Článok II.

Spôsob užívania bytov

 

1. Byty v obytnom dome je možné užívať len v rámci nájomného vzťahu.

2. Byty v obytnom dome je možné prenajať nájomcovi, ktorým môže byť:

    a) fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

    b) mladá rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako

35 rokov veku a spĺňa podmienky príjmu podľa bodu a).

3. Obecné zastupiteľstvo Obce Kameňany vydá súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy a Obec Kameňany - ako prenajímateľ bytu uzatvorí s nájomcom zmluvu podľa § 685 a násl. Občianskeho zákonníka.

4. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši 3 roky s výnimkou, ak nájomcom je občan so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1 citovaného výnosu, u ktorého doba nájmu neprevýši 10 rokov. Prenajímateľ môže opätovne uzavrieť nájomnú zmluvu s tým istým nájomcom alebo túto nájomnú zmluvu predĺžiť v prípade, že nájomca splní podmienky uvedené v článku II.

5. Súhlas na obnovenie nájmu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Kameňany.     

6. Nájomnú zmluvu možno s nájomcom opätovne uzavrieť, ak:

    a) nájomca písomne požiada Obec Kameňany o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr 2 mesiace pred uplynutím dohodnutej doby nájmu a preukáže podmienky sociálnej odkázanosti uvedené v článku III.,

b) nájomca a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, nemajú vlastnícke právo alebo nie sú nájomcami iného bytu,

c) nájomca má naďalej trvalý pobyt na území Obce Kameňany,

d) nie je dôvod na vypovednanie nájmu zo strany prenajímateľa podľa § 711 ods. 1 Občianskeho spain hotels zákonníka,

e) nájomca nie je v omeškaní s platením nájomného a úhrad za služby spojené s užívaním bytu.

 

 

7. Splnenie podmienok pre možnosť opätovného uzatvorenia nájomnej zmluvy s nájomcom podľa predchádzajúceho bodu skúma prenajímateľ bytu ku dňu opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy. V prípade, že tieto podmienky nie sú splnené, prenajímateľ s ním opätovne nájomnú zmluvu neuzatvorí.

8. Do týchto bytov sa môžu na trvalý alebo prechodný pobyt prihlásiť iba ich nájomcovia a ich deti, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

 

   

Článok III.

Zánik nájmu bytu

 

Nájom bytu zaniká:

1. Uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba v zmysle search engine optimization companies článku II. bodu 6 tohto VZN predĺžená.

2. Písomnou dohodou medzi správcom bytu a nájomcom.

3. Písomnou výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi určiť dlhšiu výpovednú lehotu.

4. Nájomca môže vypovedať nájom bytu kedykoľvek, a to i bez uvedenia dôvodu.

5. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu po prerokovaní na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kameňanoch, v prípade splnenia podmienok uvedených v § 711 ods. 1) Občianskeho zákonníka, najmä ak:

a) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu york hotels bytu najmä tým, že nezaplatil včas nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace,

b) nájomca, alebo ten, kto s ním býva, napriek písomnej výstrahe hrubo poškodzuje prenajatý byt a jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia, alebo sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v bytovom dome,

c) využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie,

d) bez súhlasu vlastníka – Obce Kameňany, v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené na evidenčnom liste k tomuto bytu (do toho sa nezarátavajú návštevy kratšie ako 15 dní).

 

    

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 

1. Pred uzatvorením nájomnej zmluvy na užívanie bytu v bytovom dome je nájomca povinný prenajímateľovi preukázať splnenie podmienok, za ktorých je podľa tohto VZN možno s občanom uzatvoriť nájomnú zmluvu.

2. Nájomca počas trvania nájmu umožní vstup do bytov zamestnancom ministerstva, príslušného krajského stavebného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu nájomného bytu.

3. Pri evidovaní žiadosti o pridelení bytu do search engine optimization nájmu a pri prideľovaní bytov do nájmu postupuje obec v súlade s týmto VZN.

 

 

Článok V.

Vyhlásenie a účinnosť

 

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonanť iba dodatkom schváleným seo company uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Kameňany.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Kameňany č. 19a/2008 zo dňa 25.04.2008 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kameňany.       

 

 

V Kameňanoch, dňa 25. apríla 2008

 

 

                                                                                  

 

                                                                              

 Ernest Samko

zástupca starostu obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 08.04.2008

Zvesené dňa: 24.04.2008

 

Kalendár menný


Včera : Filip
Dnes : Bartolomej
Zajtra : Ľudovít
August 2019
PUSŠPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Počasie

Počasie Kameňany - Svieti.com

Anketa

unsecured loans with bad credit Ste spokojný s prácou obecného zastupiteľstva?