Get Adobe Flash player
Home VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA VZN o dani za nevýherné hracie prístroje

 

OBEC KAMEŇANY, Kameňany č. 6, 049 62  KAMEŇANY

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE

OBCE  KAMEŇANY 

 

o dani za nevýherné hracie prístroje 

 

Prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 14. septembra  2011

Na úradnej tabuli Obce Kameňany vyvesené dňa 15. septembra 2011

Toto refused credit všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2011

 

 

Obec Kameňany v súlade s ustanovením §  6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa ustanovení zákona SNR č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

 

§ 1

 Predmet dane

1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti  (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“) na území obce Kameňany.

2/ Nevýherné hracie seo tips prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové york hotels hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

§ 2

 Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje nevýherné hracie prístroje.

 

§ 3

 Základ dane

Základom dane search engine optimization companies je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 4

 Sadzba dane

Ročná sadzba dane za nevýherné local seo services hracie prístroje je 40,- Eur za jeden nevýherný hrací prístroj.

 

§ 5

 Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

§ 6

 Oznamovacia povinnosť

1. Po oznámení vzniku daňovej povinnosti obec Kameňany vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

3. Daňovník je povinný pre účely platenia dane vyzdvihnúť si u správcu dane číslo účtu vrátane variabilného symbolu, na ktoré daňovník daň uhradí alebo úhradu uskutočniť priamo do pokladne obce Kameňany.

4. Daňovník je povinný oznámiť písomne vznik a zánik daňovej povinnosti, ako aj zmenu skutočností, ktoré majú vplyv na základ dane (zmena počtu nevýherných hracích prístrojov) do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, alebo zmeny základu dane správcovi dane.

§ 7

Platenie dane

1. Daňovník je povinný zaplatiť daň na účet správcu dane v lehote na podanie oznámenia o vzniku daňovej povinnosti a zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo jeho pomernú časť na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára kalendárneho roka.

3. Správca dane, ak daňová povinnosť zanikne počas zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane do 30 dní od zániku daňovej povinnosti, vráti pomernú časť dane za zostávajúce seo services dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré daň bola zaplatená.

§ 8

 Sankcie

1. Priestupkom v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, je porušenie povinností, ktoré sú uvedené v tomto VZN. Za takto spáchaný priestupok možno uložiť pokutu do 33,19 Eur.

2. Na základe § 13 ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je starosta obce Kameňany oprávnený uložiť právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto VZN pokutu až do výšky 6.638,78 Eur.

 

§ 9

 Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný:

a) viesť evidenciu nevýherných hracích prístrojov, vrátane dokladov o ich nadobudnutí a dokladov o ich vyradení z evidencie a tieto doklady na požiadanie predložiť na kontrolu správcovi dane,

b) plaza hotel new york označiť každý prístroj štítkom s uvedením údajov o prevádzkovateľovi (meno alebo názov, adresa, dátum začatia prevádzkovania).   

§ 10

 Záverečné ustanovenie

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je  podrobnejšia úprava, spravujú sa právne vzťahy upravené v tomto VZN zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obec Kameňany starostkou obce, poverenými zamestnancami obce Kameňany a poslancami Obecného zastupiteľstva.

3. Obecné zastupiteľstvo obce Kameňany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani za nevýherné hracie prístroje uznieslo dňa 14.09.2011 uznesením číslo 

§ 11

 Účinnosť

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1. októbra 2011.

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 15.09.2011

Zvesené dňa: 30.09.2011

 

V Kameňanoch, dňa: 14.09.2011                                                                        

                                                                                                                                         

Ing. Mária Zuzindláková

 starostka obce

 

 

Kalendár menný


Včera : Roman(a)
Dnes : Matej
Zajtra : Frederik(a)
Február 2018
PUSŠPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Počasie

Počasie Kameňany - Svieti.com

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného zastupiteľstva?