Get Adobe Flash player
Home Tlačivá evidencie obyvateľstva Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 

   Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 

1. Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu
Navrhovateľ
Meno, priezvisko..........................................................................................................................
Dátum narodenia..........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu.................................................................................................................
a (ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia a adrese
trvalého pobytu za všetkých navrhovateľov)
Podáva (podávajú) návrh na zrušenie trvalého pobytu
podľa § 7 ods. 1 písm. ................ zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
(uveďte príslušné písmeno §7 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004
Z. z., na základe ktorého žiadate o zrušenie trvalého pobytu)
občanovi
(uveďte údaje o občanovi, voči ktorému podávate návrh na zrušenie trvalého pobytu)
Meno, priezvisko..........................................................................................................................
Dátum narodenia..........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu.................................................................................................................
a (ak sú občanov voči ktorým podávate návrh na zrušenie trvalého pobytu viac, uveďte údaje
o ich mene, priezvisku, dátume narodenia a adrese)
a žiada /žiadajú/ ohlasovňu pobytu o zrušenie jeho /ich/ trvalého pobytu.
Odôvodnenie návrhu na zrušenie trvalého pobytu
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Navrhovateľ /navrhovatelia/ na podporu zdôvodnenia návrhu na zrušenie predložil /predložili/
tieto dokumenty:
1. Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
2. List vlastníctva budovy alebo jej častí na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace – na
právne úkony s kolkom 8,30 €
3. Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a ô
705 york hotels a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
4. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
5. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
6. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705
a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 256/2002 Z. z.
7. Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vyporiadaní
8. Doklad o tom, search engine optimization že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný,
falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
9. Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
10. Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
11. Dohodu o ukončení nájmu
12. Iné (uveďte aké)
(Uveďte iba tie dokumenty, ktoré skutočne predkladáte)
V ........ dňa.........                     Podpis...............
Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší
a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a seo services 3
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, loan payment calculator falšovaného, vedome pozemného
alebo cudzieho dokladu
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného
súdneho rozhodnutia o obmedzeného alebo zrušení užívacieho práva 5a)
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov 4a) budovy alebo je časti podľa ô 3
ods. 2 občanovi, ktorý nemá k budove alebo je časti žiadne užívacie právo
- návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu 4f) vlastníka,
spoluvlastníka alebo nájomcu podľa § 3 ods. 8 písm. d) bodu 2
(2) Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g) je miestom trvalého
pobytu občana obce, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je
ohlaso book hotels vňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu
po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia občana.
Čestné vyhlásenie
Podpísaný refused credit (á) ..............................................................................................................................
r.č. ........................................................ č. OP..............................................................................
trvalý pobyt ................................................................................................................................
týmto search engine optimization companies čestne prehlasujem, že s menovaným (ou) ...................................................................
nar. ...................................... sme nemali uzatvorenú nájomnú zmluvu.
V .......dňa......                                            Podpis.............
 

Kalendár menný


Včera : Filip
Dnes : Bartolomej
Zajtra : Ľudovít
August 2019
PUSŠPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Počasie

Počasie Kameňany - Svieti.com

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného zastupiteľstva?