Get Adobe Flash player
Home Školstvo MŠ-výberové konanie

 

OBEC KAMEŇANY

 

 KAMEŇANY č. 6, 049 62 KAMEŇANY

 

Obec Kameňany v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie

 na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Kameňany č. 17, 049 seo tips 62 Kameňany

s predpokladaným nástupom 17. júna 2012.  

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
 • ovládanie štátneho jazyka
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
 • znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
 • znalosť súvisiacej legislatívy
 • riadiace a seo company organizačné predpoklady
 • osobnostné a morálne predpoklady

 

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní a o absolvovanom ďalšom vzdelávaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej

činnosti

 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu najviac 2 strán
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

 Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:

 • Prihl& spain hotels aacute;šku a potrebné doklady do výberového konania môžete zaslať poštou, alebo osobne doručiť do 25. mája 2012 na adresu:

         

Obecný internet marketing services úrad Kameňany

Kameňany č. 6

049 62 Kameňany

 

v zalepenej york hotels obálke s označením „Výberové konanie - riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ“  s uvedením adresy odosielateľa.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne.  Neúplné prihlášky nebudú akceptované!

 

 

 

instant unsecured loans                                                                                         Ing. Mária Zuzindláková

professional seo services                                                                                                 starostka obce  

                                                                                                                               

 

Kalendár menný


Včera : Roman(a)
Dnes : Matej
Zajtra : Frederik(a)
Február 2018
PUSŠPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Počasie

Počasie Kameňany - Svieti.com

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného zastupiteľstva?