Get Adobe Flash player
Home Oznámenie o športovej udalosti

OZNÁMENIE

o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie

na york hotels území Obce ............. v zmysle zákona č.315/1992 Zb.

 

Názov organizátora1/meno a priezvisko2

 

Sídlo1/

trvalé bydlisko2 organizátora

 

Kontakt:

tel., e-mail

 

Štatutárny zástupca 1 organizátora

 

IČO, DIČ 1

číslo OP 2

 

Názov podujatia:

 

 

Miesto konania:

Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas oprávnených vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.

 

 

 

V prípade, ak ide o väčšiu plochu, priložte presnú mapku a vyznačte záber, ak je to možné.

Dátum konania:

 

Čas začatia:

 

Čas ukončenia:

Účel podujatia:

 

 

Východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje:

 

Predpokladaný počet účastníkov:

Opatrenia, ktoré local seo services organizátor urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia:

 

 

         

Vysvetlivky: 1 - právnická osoba,   2 - fyzická osoba

 

Pokyny:

Organizátor súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto oznámení za podmienok v instant unsecured loans zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Organizátor je povinný dodržať pri konaní podujatia svoje povinnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy – najmä zákon č. 315/1992 Zb. v platnom znení a to najmä: zabezpečiť verejný poriadok, riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení, a riadne ho skončiť, zabezpečiť seo company dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje vrátane toho, aby všetky podávané, predávané a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví, spoľahlivo od seba oddeliť skupiny priaznivcov súťažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov, zriadiť usporiadateľskú službu, vyčleniť potrebný počet členov usporiadateľskej služby a dať im záväzné pokyny, v prípade závažného porušenia verejného poriadku podujatie prerušiť alebo skončiť, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok iným spôsobom, dodržiavať bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické, požiarne, technické a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávnených orgánov a pod.

Usporiadateľ zodpovedá za dodržiavanie prípustnej hladiny hluku (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – najmä § 27 a nasl.)

Po ukončení zhromaždenia je usporiadateľ povinný dať priestor konania podujatia do poriadku. V prípade potreby zistiť majiteľa pozemku, na ktorom seo services sa má konať verejné kultúrne podujatie, môžete požiadať o pomoc pracovníkov obecného úradu

Oznámenie o uskutočnení  podujatia prijaté Obecným úradom v ................

 

dňa .............................. .................pod poradovým číslom: .............................

 

 

Usporiadateľ:                             .........................................                .........................................

  pečiatka                                               podpis

 

 

Za Obecný úrad :                       plaza hotel new york .........................................                .........................................

  pečiatka                                                podpis

 

Kalendár menný


Včera : Filip
Dnes : Bartolomej
Zajtra : Ľudovít
August 2019
PUSŠPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Počasie

Počasie Kameňany - Svieti.com

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného search engine optimization companies zastupiteľstva?