Get Adobe Flash player
Home Kanaliácia

POSTUP PRIPOJENIA NEHNUTEĽNOSTÍ NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

V OBCI KAMEŇANY

 

Vážení občania,
 
          v rámci projektovej dokumentácie boli domové prípojky kanalizácie budované podľa
nasledovných zásad:  
1. Pre objekty v kategórii sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva  boli vybudované
kanalizačné prípojky po vstupnú šachtu, alebo revíznu komoru vrátane tejto šachty (komory).
2. Podobne boli riešené kanalizačné prípojky pre základnú technickú vybavenosť  v obci.
Ide  o objekty školy, škôlky, obecný úrad, prípadne domy určené na sociálne zariadenia pre
dôchodcov instant unsecured loans alebo sociálne byty.
3.  Ostatné  objekty  majú  vysadené odpojenia minimálne po úroveň 0,5 m od hranice
spevnenej  časti  komunikácie,  ukončené  zaslepením.  Dĺžka  potrubia  pre  odpojenie  bola
budovaná podľa  miestnych  podmienok  a pohybuje  sa  v rozsahu cca 1 až 10 m (podľa
umiestnenia stoky a šírky komunikácie v mieste odpojenia).  
4. Kanalizačné prípojky, ktoré sú napájané na stoky umiestnené v štátnych cestách II. a III.
triedy  boli  realizované ako združené, to znamená, že na jednu prípojku so šachtou bude
napojených  viac  domácností.  Spoločná  časť  kanalizačnej  prípojky  je  definovaná  ako
kanalizačná odbočka.    
Domové prípojky sú ukončené na hranici pozemku príslušnej nehnuteľnosti.  Pripojenie
zvyšnej časti kanalizačnej prípojky medzi hranicou  pozemku  a nehnuteľnosťou  je majiteľ
nehnuteľnosti povinný zrealizovať na vlastné náklady.  
     V zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku  je
povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu
a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú
kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci,  na
ktorej sa stavba alebo pozemok nachádza je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby
alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný
spôsob nakladania s odpadovými vodami“.     
     Realizáciu kanalizačnej prípojky na základe Ohlásenia drobnej stavby podľa § 57 zákona
č.  50/1976  Zb.  (stavebný  zákon)  stavebník  písomne  ohlási  stavebnému  úradu  (obci).
(Príslušné tlačivo je dostupné na internetovej stránke obce, prípadne na obecnom úrade).
K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres. Stavebník môže uskutočniť
stavbu, až keď mu stavebný úrad (obec) písomne oznámi, že proti uskutočneniu ohlásenej
drobnej  stavby  nemá  námietky  a pripojí  k nemu  overený  jednoduchý  situačný  výkres.
Správny poplatok ohlásenia drobnej stavby v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch je pre fyzické osoby 10,- Eur a pre právnické osoby 30,- Eur.    
     O napojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu požiada každý vlastník nehnuteľnosti
obecný úrad formou Žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (ďalej len
Žiadosť).  (Príslušné tlačivo je dostupné na internetovej stránke obce, prípadne na obecnom
úrade).
Pozor: Bez podania žiadosti občan nesmie začať pripojovacie práce !!!
 
Pri výstavbe kanalizačnej prípojky je potrebné dodržať nižšie uvedený postup:
 
1. Vlastník nehnuteľnosti  (ďalej  len  Žiadateľ)  vyplní Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti
na verejnú kanalizáciu.  (V  prípade, že vlastníka bude zastupovať  iná osoba, predloží táto
overené písomné splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa - vlastníka).
2. Žiadateľ k Žiadosti doloží nasledovné plaza hotel new york prílohy:
a)  list  vlastníctva  pripájanej  nehnuteľnosti,  prípadne  ďalších  nehnuteľností,  ktorými
student loan calculator prechádza trasa prípojky.
b) kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením trasy prípojky. Pozn. (obidva doklady si môžete
zabezpečiť  prostredníctvom  www.katasterportal.sk).  Právnické  osoby  prikladajú  výpis  z
obchodného  registra,  zriaďovacej  listiny,  alebo  živnostenského  registra  (kópiu  overí
pracovník obecného úradu podľa predloženého originálu).
c) čestné prehlásenie žiadateľa (je súčasťou žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú
kanalizáciu).
d) tlačivo Dohoda o zriadení časti  kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku  (prikladá
sa  v  prípade,  že  trasa  prípojky  nevedie  výlučne  pozemkom  vlastníka  pripájanej
nehnuteľnosti.)  Tlačivo  je  nutné  vyplniť  a  podpísať  všetkými  vlastníkmi  ostatných
pozemkov, ktorými kanalizačná prípojka prechádza. Podpisy musia byť overené.
e) tlačivo Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky (prikladá sa v prípade, že na
jednu kanalizačnú prípojku budú pripojené viaceré nehnuteľnosti). Tlačivo je nutné vyplniť a
podpísať všetkými vlastníkmi pripájaných nehnuteľností. Podpisy musia byť seo tips overené.
f)  tlačivo Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti  o  search engine optimization companies spoločnom zriadení  kanalizačnej
prípojky (prikladá sa v prípade, že pripájaná nehnuteľnosť resp.  nehnuteľnosť ktorou
prípojka prechádza má viac vlastníkov).  Tlačivo je nutné vyplniť  a podpísať všetkými
spoluvlastníkmi. Podpisy musia byť overené.
g)  tlačivo  Určenie  množstva  odpadovej  vody  vypustenej  do  verejnej  seo services kanalizácie
odborným výpočtom (prikladá sa v prípade, že žiadateľ odoberá vodu z iného zdroja ako z
verejného vodovodu teda z vlastnej studne).  
(Tlačivá uvedené v bode 2 písm. d  -  f  sú prístupné na internetovej stránke obce alebo  v
tlačenej forme na obecnom úrade).
 
3.  Žiadateľ takto doplnenú „Žiadosť“ odovzdá na miestnom obecnom úrade. Po podaní
žiadosti môže žiadateľ začať realizovať potrebné práce (výkopy, podsyp, montáž  potrubia
atď.  Výkop  sa  NEZASYPÁVA  !!!)  v  zmysle  technických  podmienok  prevádzkovateľa
kanalizácie.
 
4.  Žiadateľ minimálne 48 hodín pred samotným napojením kanalizačnej prípojky dohodne
termín kontroly vykonaných prác preberacím technikom york hotels povereným obecným úradom, ktorý
skontroluje  hlavne  vodotesnosť potrubia  a rozsah  pripojenia.  Výkop pre prípojku musí
ostať nezahrnutý, až kým prípojku neschváli preberací technik.  
Celá trasa prípojky z verejnej kanalizácie po kanalizačnú šachtu je majetkom Obce
Kameňany. Kanalizačná prípojka je search engine optimization majetkom žiadateľa o pripojenie.
 
5. O vykonaní kontroly preberací technik vypracuje preberací protokol a    verifikuje  tlačivo
„Určenie  množstva  odpadovej  vody  vypustenej  do  verejnej  kanalizácie“  odborným
výpočtom  (v prípade, že žiadateľ  odoberá vodu z iného zdroja než je verejný vodovod).
Zároveň  tieto  doklady  budú  tvoriť súčasť „Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd“, ktorú
uzatvorí žiadateľ s vlastníkom verejnej kanalizácie.
 
6. Obecný úrad dňom  vykonania kontroly pripojenia prípojky na verejnú kanalizáciu
predloží žiadateľovi „Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd.“  Podpísaním zmluvy vzniká
žiadateľovi  povinnosť  uhrádzať  prevádzkovateľovi  poplatok  za  odvádzanie  a  čistenie
odpadových  vôd.  Poplatok  pri  priamom  napojení  na  kanalizáciu  určí  obec  Všeobecne
záväzným nariadením.

 

Kalendár menný


Včera : Dobroslav
Dnes : Kristína
Zajtra : Nataša
Január 2018
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Počasie

Počasie Kameňany - Svieti.com

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného zastupiteľstva?